Författararkiv: admin

Anförande i kommunpolitisk debatt maj 2015

Kommunpolitisk debatt

I en tid med växande problem på många håll i landet så måste vi politiker fokusera på att fatta sådana beslut som skapar gynnsamma villkor för våra kommunmedborgare, alltså de som med sina skattemedel bekostar våra kommunala tjänster och samhällsservice.  Vård, skola och omsorg är sådana uppgifter och dessa verksamheter är lagreglerade – alltså är vi tvingade att på bästa möjliga sätt tillhandahålla dessa.

I pressade budgetlägen har många kommuner tyvärr föredragit att ”hålla budget” och därför har de lagreglerade verksamheterna blivit lidande.

Vi måste tillsammans hjälpas åt så att Mark på bästa sätt kan fullgöra sina skyldigheter gentemot medborgarna och inte låta politisk prestige och ideologiska låsningar skapa hinder i denna process.

Skolan till exempel dras tyvärr med en del problem. Lärarnas arbetssituation är betungande och rektorer har en tendens att omsättas i oroande hög grad. Det ger anledning att fundera över hur våra chefsrekryteringar egentligen fungerar.

Eftersom vi politiker är ansvariga inför väljarna för kommunens skötsel så måste vi leva upp till det ansvaret. Därför bör även vi politiker ha en insyn i processerna och det finns skäl att överväga en återgång till det personalutskott som fanns för ett antal år sedan.

Vid ett antal presidiedagar har både politiker och förvaltningsledningar haft möjligheter att få en djupare kunskap om flera av kommunens verksamheter och kunnat konstatera att det finns mycket att vara stolt över i Mark  Vi har många engagerade medarbetare som gör ett gott arbete. Dock är sjuktalet bland personalen tämligen högt, och vi måste ta reda på varför och hur man i så fall ska  kunna förbättra situationen. Detta är en uppgift för cheferna på olika nivåer.

Engagerad och bekräftad personal mår bra och har hög närvaro.

Vi har sett att ökat samarbete inom och mellan förvaltningarna med Marks bästa för ögonen redan har gett resultat och hoppas att denna trend kommer att fortsätta. Det kommer att förhoppningsvis bidra till att Mark framöver kommer att kunna attrahera nya inflyttare som bidrar till en fortsatt gynnsam utveckling. Ett sätt att attrahera människor att flytta till Mark är bl.a. kunna erbjuda bra bostäder, bra vägar, goda kommunikationer och ett rikt kulturutbud samt ge goda förutsättningar för företag att etablera sig i kommunen. Detta sammantaget ger förutsättningar för god tillväxt.

Blandade budskap

Den pågående valkampanjen visar på en beklämmande förvirring bland rikspartierna. Skräcken för att få lämna köttgrytorna tar sig alltmer desperata uttryck.
Man knycker friskt argument och åsikter tvärs över blockgränser och ideologiska staket. Moderaterna marknadsför sig som det nya arbetarpartiet och socialdemokraterna är alltmer öppna för att släppa lös vinsthungern inom vård, skola och omsorg. Och runt omkring cirklar de mindre partierna med sina ibland bisarra utspel för att locka tveksamma väljare som redan nu märker att de flesta utfästelser och löften är tom retorik.

Alltsedan 1980-talet har finanseliten och stora koncerner medvetet arbetat för att gradvis ta över allt mer av offentliga kärnverksamheter inom bl a sjukvård, äldrevård och utbildning för att kompensera sig för den fortgående minskningen av svensk tillverkningsindustri som under drygt halva 1900-talet byggde det som vi alla trodde skulle bli en stabil välfärdsstat. Utbildning, vård och omsorg är en guldgruva för det giriga kapitalet eftersom pengarna kommer in och verksamheten är betydligt mindre konjunkturkänslig än varuproduktion, där Sverige ofta är chanslöst i en internationell konkurrens med låglöneländerna.

Tilll glädje och nytta för dem som vill veta mer (Kunskap är styrka!) har i vår kommit ut en bok som detaljerat och begripligt beskriver de senaste årtiondenas gradvisa entre av vinsthungriga aktörer i de s k ”mjuka sektorerna”, alltså det som handlar om människor - vård och utbildning – istället för varuproduktion som numra i allt väsentligt skapas i låglöneländer. Boken heter ”Den stora omvandlingen – En granskning av välfärdsmarknaden”, redigerad av Kent Werne och Olav Fumarola Unsgaard. Ett antal duktiga skribenter har kartlagt det smygande övertagandet av många verksamheter under de senaste årtiondena, ofta med hjälp av politiker som karriärväxlat till de kretsar som vill överta verksamheterna och därmed grovt har svikit den allmänhet som de tidigare företrätt som ”folkvalda”.

En av författarna ser en växande tendens till korporativism, en icke-demokratisk styrelseform där bankerna, staten och storföretagen sköter besluten och verkställigheten. Principen tillämpades t ex i Mussolinis Italien i början av 1900-talet. Det finns all anledning att skaffa kunskap om vad som sker – det är ju skattebetalarna som ändå får bekosta vinstjägarnas framgångar. Alla som är gamla, kommer att bli gamla, de som arbetar, studerar, är lärare, vårdpersonal eller på annat sätt vill leva i en demokrati borde låna eller skaffa och framför allt läsa denna bok och helst före valet. Våra media bevakar tyvärr inte numera stora betydelsefulla skeenden i samhället, utan den som vill ha vetskap om viktiga frågor är hänvisad till att själv söka denna kunskap.

Jan-Ola Gustafsson
Marks Oberoende Demokrater

Kraftfull uppslutning för Skene lasarett

 
 Marks kommun har åtskilliga eldsjälar som under många år arbetat för att vi ska få behålla Skene Lasarett som en värdefull, nära sjukvårdsresurs i södra regiondelen.
Den s k Lasarettsfonden har i 20 års tid samlat in imponerande 15 miljoner kronor till utrustning avsedd för det lasarett som skattebetalare inte bara i Mark utan även i angränsande kommuner värnar om. Lasarettsfonden har tagit initiativ till en utfrågning av politiker från regionen och kommunen Onsdagen den 14 Maj kl 19 i
Folkets Hus, Skene. Förhoppningsvis får vi då höra politiska svar utan de annars alltför vanliga flosklerna och tvetydligheterna. Gå gärna dit och kolla vem som inger
mest förtroende.
Ett annat initiativ togs förra hösten då Lasarettsgruppen uppvaktade regionledningen med ett upprop till stöd för Skene lasarett som undertecknats av mer än 30.000 människor i Mark och kommunerna runt omkring. Vi publicerar här detta upprop. Under ett valår vore det svekfullt mot väljarna om inte de partier som är representerade i region/sjukvårdsledningen såväl som deras partikamrater i Mark lämnade klara besked om sin inställning till Skene lasarett innan valetHjälp till du också att kräva av dina kandidater att de lyssnar på folkviljan. Det är ju själva idén bakom begreppet demokrati.

Ett sätt att forma framtiden

Marks kommun har nyss tagit fram ”Samrådshandling översiktsplan” som efter yttranden från organisationer, företag och enskilda så småningom ska fastställas och ligga till grund för de närmaste 15-20 åren när det gäller bl a grunddragen i mark- och vattenanvändning, bebyggelse m m. Den officiella beskrivningen säger att den ska  ”bli ett viktigt strategiskt verktyg för hela kommunens utveckling. Den ska visa kommunens viljeinriktning och skapa tydliga spelregler för dem som bor, bygger, besöker och verkar i kommunen på olika sätt. Översiktsplanearbetet befinner sig nu i samrådsskedet. Alla som berörs och är intresserade är välkomna att tycka till om förslaget till ny översiktsplan. Samråd om förslaget pågår 15 maj-15 september 2014.

Markborna har nu en utmärkt möjlighet att ta del av de funderingar som politiker/förvaltningar har för framtiden men som inte är demokratiskt förankrade om inte kommuninvånarna/skattebetalarna själva tar del i processen. Ta nu denna chans att påverka er egen verklighet och framtid genom att vara aktiva i detta samråd. Gå ihop inom byalag, pensionärsföreningar, organisationer, företag, familjer och enskilda, vänd och vrid på de olika frågorna och lämna era synpunkter inom den föreskrivna tiden. Upplev glädjen och tillfredsställelsen av att vara delaktiga i er egen miljö, så slipper ni om ett par år skriva anonyma elakheter om de politiker och tjänstemän som tagit fram underlaget till den nya planen.

En hel del information om planen finns på www.mark.se, men väldigt många människor läser hellre dokument i pappersform. Använd er medborgerliga rätt och hämta ut dokumentet ”Översiktsplan för Marks kommun”. Samrådshandlingen består av två delar, Del 1 – Strategier och avvägningar och Del 2 – Tematiska frågor. Fantasin om ”Läge för det goda livet” kräver att medborgarna är aktivt delaktiga för att forma verkligheten, om enbart politiker och förvaltningar ska sköta processen så kommer vi aldrig att leva så länge att vi får uppleva dess förverkligande. Det är väl använd tid att lägga ett antal timmar på detta istället för samma tid som läggs på ”facebookande”.

Något som berör många människor är så kallade lågstrålande områden och vindkraftområden. Årsverkningsgraden för vindkraftverk är t ex så låg att det värsta lyckoruset mattas och utbyggnaderna huvudsakligen sker genom tillverkarnas propaganda och orimliga subventioner med skattemedel. Googla på begreppet årsverkningsgrad för vindkraftverk, så ser man att enorma belopp bokstavligen blir ”borta med vinden”.

Jan-Ola Gustafsson
Lars-Åke Marmander
Marks Oberoende Demokrater

Demokrati är ingen säsongsvara

I MB den 3/4 (V14) fanns en notis där Margareta Lövgren formulerar sig som om det är beslutat att socialnämnden ska splittras i två delar – en del för äldreomsorg och en del för övriga delar av socialtjänsten. Det är ingalunda beslutat än. Hösten 2012 bildades Arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod med representanter för de olika partierna. Denna grupp har diskuterat en eventuell delning av socialnämnden som följd av en motion från ett av partierna. Motionen tillkom under den kaosfyllda tiden för socialförvaltningen med stora underskott i ekonomin och de riksbekanta tjänstefelen inom IFO-verksamheten. Efter ett långvarigt stålbad har lyckligtvis förvaltningen kommit på banan igen, ekonomin är i balans och man arbetar nu med en stabil organisation som är beredd att möta framtiden.

Att i detta läge riva sönder organisationen och på nytt starta en genomgripande förändring vore ett svek mot den personalgrupp som nyss genomgått en långvarig och krävande process. Varje omfattande förändring av en organisation anses regelmässigt behöva en period på 3-5 år innan den ”landat” i alla avseenden och är fullt intrimmad. Det vore en fördel om markborna som betalar de politiska påhitten kunde rekvirera ”Konsekvensanalys utifrån förslag att dela socialnämnden”, Daterad 2014-02-14, KS 2012-233 001-14 och själva ta del av denna. Där framkommer inga skäl som i nuläget motiverar en delning av socialnämnden. Fråga också på kommunkontoret efter Gärde-Wesslaus organisationsutredning om socialförvaltningen våren 2013, som inte heller förordar någon omstuvning av socialnämnden.

Vad som däremot behövs är nämndledamöter som ordentligt sätter sig in i de frågor som de ska besluta om och som kan ställa frågor till förvaltningen vid sammanträdena. Kommunpolitik handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medborgarna utifrån de tillgängliga resurserna. Att göra förändringar som en sorts modesak är inte ansvarsfull politik och innebär oftast slitage på både personal och ekonomin. I Kommunstyrelsen den 26 Mars röstade (M) (S) (FP) för delning av nämnden. För att behålla den numera välfungerande nämnden röstade (C) (MOD) (MBP) (V) (KD) (MP).

Jan-Ola Gustafsson
Lars-Åke Marmander
Marks Oberoende Demokrater