Kategoriarkiv: Uncategorized

Anförande i kommunpolitisk debatt maj 2015

Kommunpolitisk debatt

I en tid med växande problem på många håll i landet så måste vi politiker fokusera på att fatta sådana beslut som skapar gynnsamma villkor för våra kommunmedborgare, alltså de som med sina skattemedel bekostar våra kommunala tjänster och samhällsservice.  Vård, skola och omsorg är sådana uppgifter och dessa verksamheter är lagreglerade – alltså är vi tvingade att på bästa möjliga sätt tillhandahålla dessa.

I pressade budgetlägen har många kommuner tyvärr föredragit att ”hålla budget” och därför har de lagreglerade verksamheterna blivit lidande.

Vi måste tillsammans hjälpas åt så att Mark på bästa sätt kan fullgöra sina skyldigheter gentemot medborgarna och inte låta politisk prestige och ideologiska låsningar skapa hinder i denna process.

Skolan till exempel dras tyvärr med en del problem. Lärarnas arbetssituation är betungande och rektorer har en tendens att omsättas i oroande hög grad. Det ger anledning att fundera över hur våra chefsrekryteringar egentligen fungerar.

Eftersom vi politiker är ansvariga inför väljarna för kommunens skötsel så måste vi leva upp till det ansvaret. Därför bör även vi politiker ha en insyn i processerna och det finns skäl att överväga en återgång till det personalutskott som fanns för ett antal år sedan.

Vid ett antal presidiedagar har både politiker och förvaltningsledningar haft möjligheter att få en djupare kunskap om flera av kommunens verksamheter och kunnat konstatera att det finns mycket att vara stolt över i Mark  Vi har många engagerade medarbetare som gör ett gott arbete. Dock är sjuktalet bland personalen tämligen högt, och vi måste ta reda på varför och hur man i så fall ska  kunna förbättra situationen. Detta är en uppgift för cheferna på olika nivåer.

Engagerad och bekräftad personal mår bra och har hög närvaro.

Vi har sett att ökat samarbete inom och mellan förvaltningarna med Marks bästa för ögonen redan har gett resultat och hoppas att denna trend kommer att fortsätta. Det kommer att förhoppningsvis bidra till att Mark framöver kommer att kunna attrahera nya inflyttare som bidrar till en fortsatt gynnsam utveckling. Ett sätt att attrahera människor att flytta till Mark är bl.a. kunna erbjuda bra bostäder, bra vägar, goda kommunikationer och ett rikt kulturutbud samt ge goda förutsättningar för företag att etablera sig i kommunen. Detta sammantaget ger förutsättningar för god tillväxt.

Blandade budskap

Den pågående valkampanjen visar på en beklämmande förvirring bland rikspartierna. Skräcken för att få lämna köttgrytorna tar sig alltmer desperata uttryck.
Man knycker friskt argument och åsikter tvärs över blockgränser och ideologiska staket. Moderaterna marknadsför sig som det nya arbetarpartiet och socialdemokraterna är alltmer öppna för att släppa lös vinsthungern inom vård, skola och omsorg. Och runt omkring cirklar de mindre partierna med sina ibland bisarra utspel för att locka tveksamma väljare som redan nu märker att de flesta utfästelser och löften är tom retorik.

Alltsedan 1980-talet har finanseliten och stora koncerner medvetet arbetat för att gradvis ta över allt mer av offentliga kärnverksamheter inom bl a sjukvård, äldrevård och utbildning för att kompensera sig för den fortgående minskningen av svensk tillverkningsindustri som under drygt halva 1900-talet byggde det som vi alla trodde skulle bli en stabil välfärdsstat. Utbildning, vård och omsorg är en guldgruva för det giriga kapitalet eftersom pengarna kommer in och verksamheten är betydligt mindre konjunkturkänslig än varuproduktion, där Sverige ofta är chanslöst i en internationell konkurrens med låglöneländerna.

Tilll glädje och nytta för dem som vill veta mer (Kunskap är styrka!) har i vår kommit ut en bok som detaljerat och begripligt beskriver de senaste årtiondenas gradvisa entre av vinsthungriga aktörer i de s k ”mjuka sektorerna”, alltså det som handlar om människor - vård och utbildning – istället för varuproduktion som numra i allt väsentligt skapas i låglöneländer. Boken heter ”Den stora omvandlingen – En granskning av välfärdsmarknaden”, redigerad av Kent Werne och Olav Fumarola Unsgaard. Ett antal duktiga skribenter har kartlagt det smygande övertagandet av många verksamheter under de senaste årtiondena, ofta med hjälp av politiker som karriärväxlat till de kretsar som vill överta verksamheterna och därmed grovt har svikit den allmänhet som de tidigare företrätt som ”folkvalda”.

En av författarna ser en växande tendens till korporativism, en icke-demokratisk styrelseform där bankerna, staten och storföretagen sköter besluten och verkställigheten. Principen tillämpades t ex i Mussolinis Italien i början av 1900-talet. Det finns all anledning att skaffa kunskap om vad som sker – det är ju skattebetalarna som ändå får bekosta vinstjägarnas framgångar. Alla som är gamla, kommer att bli gamla, de som arbetar, studerar, är lärare, vårdpersonal eller på annat sätt vill leva i en demokrati borde låna eller skaffa och framför allt läsa denna bok och helst före valet. Våra media bevakar tyvärr inte numera stora betydelsefulla skeenden i samhället, utan den som vill ha vetskap om viktiga frågor är hänvisad till att själv söka denna kunskap.

Jan-Ola Gustafsson
Marks Oberoende Demokrater

Kraftfull uppslutning för Skene lasarett

 
 Marks kommun har åtskilliga eldsjälar som under många år arbetat för att vi ska få behålla Skene Lasarett som en värdefull, nära sjukvårdsresurs i södra regiondelen.
Den s k Lasarettsfonden har i 20 års tid samlat in imponerande 15 miljoner kronor till utrustning avsedd för det lasarett som skattebetalare inte bara i Mark utan även i angränsande kommuner värnar om. Lasarettsfonden har tagit initiativ till en utfrågning av politiker från regionen och kommunen Onsdagen den 14 Maj kl 19 i
Folkets Hus, Skene. Förhoppningsvis får vi då höra politiska svar utan de annars alltför vanliga flosklerna och tvetydligheterna. Gå gärna dit och kolla vem som inger
mest förtroende.
Ett annat initiativ togs förra hösten då Lasarettsgruppen uppvaktade regionledningen med ett upprop till stöd för Skene lasarett som undertecknats av mer än 30.000 människor i Mark och kommunerna runt omkring. Vi publicerar här detta upprop. Under ett valår vore det svekfullt mot väljarna om inte de partier som är representerade i region/sjukvårdsledningen såväl som deras partikamrater i Mark lämnade klara besked om sin inställning till Skene lasarett innan valetHjälp till du också att kräva av dina kandidater att de lyssnar på folkviljan. Det är ju själva idén bakom begreppet demokrati.

Ett sätt att forma framtiden

Marks kommun har nyss tagit fram ”Samrådshandling översiktsplan” som efter yttranden från organisationer, företag och enskilda så småningom ska fastställas och ligga till grund för de närmaste 15-20 åren när det gäller bl a grunddragen i mark- och vattenanvändning, bebyggelse m m. Den officiella beskrivningen säger att den ska  ”bli ett viktigt strategiskt verktyg för hela kommunens utveckling. Den ska visa kommunens viljeinriktning och skapa tydliga spelregler för dem som bor, bygger, besöker och verkar i kommunen på olika sätt. Översiktsplanearbetet befinner sig nu i samrådsskedet. Alla som berörs och är intresserade är välkomna att tycka till om förslaget till ny översiktsplan. Samråd om förslaget pågår 15 maj-15 september 2014.

Markborna har nu en utmärkt möjlighet att ta del av de funderingar som politiker/förvaltningar har för framtiden men som inte är demokratiskt förankrade om inte kommuninvånarna/skattebetalarna själva tar del i processen. Ta nu denna chans att påverka er egen verklighet och framtid genom att vara aktiva i detta samråd. Gå ihop inom byalag, pensionärsföreningar, organisationer, företag, familjer och enskilda, vänd och vrid på de olika frågorna och lämna era synpunkter inom den föreskrivna tiden. Upplev glädjen och tillfredsställelsen av att vara delaktiga i er egen miljö, så slipper ni om ett par år skriva anonyma elakheter om de politiker och tjänstemän som tagit fram underlaget till den nya planen.

En hel del information om planen finns på www.mark.se, men väldigt många människor läser hellre dokument i pappersform. Använd er medborgerliga rätt och hämta ut dokumentet ”Översiktsplan för Marks kommun”. Samrådshandlingen består av två delar, Del 1 – Strategier och avvägningar och Del 2 – Tematiska frågor. Fantasin om ”Läge för det goda livet” kräver att medborgarna är aktivt delaktiga för att forma verkligheten, om enbart politiker och förvaltningar ska sköta processen så kommer vi aldrig att leva så länge att vi får uppleva dess förverkligande. Det är väl använd tid att lägga ett antal timmar på detta istället för samma tid som läggs på ”facebookande”.

Något som berör många människor är så kallade lågstrålande områden och vindkraftområden. Årsverkningsgraden för vindkraftverk är t ex så låg att det värsta lyckoruset mattas och utbyggnaderna huvudsakligen sker genom tillverkarnas propaganda och orimliga subventioner med skattemedel. Googla på begreppet årsverkningsgrad för vindkraftverk, så ser man att enorma belopp bokstavligen blir ”borta med vinden”.

Jan-Ola Gustafsson
Lars-Åke Marmander
Marks Oberoende Demokrater

Demokrati är ingen säsongsvara

I MB den 3/4 (V14) fanns en notis där Margareta Lövgren formulerar sig som om det är beslutat att socialnämnden ska splittras i två delar – en del för äldreomsorg och en del för övriga delar av socialtjänsten. Det är ingalunda beslutat än. Hösten 2012 bildades Arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod med representanter för de olika partierna. Denna grupp har diskuterat en eventuell delning av socialnämnden som följd av en motion från ett av partierna. Motionen tillkom under den kaosfyllda tiden för socialförvaltningen med stora underskott i ekonomin och de riksbekanta tjänstefelen inom IFO-verksamheten. Efter ett långvarigt stålbad har lyckligtvis förvaltningen kommit på banan igen, ekonomin är i balans och man arbetar nu med en stabil organisation som är beredd att möta framtiden.

Att i detta läge riva sönder organisationen och på nytt starta en genomgripande förändring vore ett svek mot den personalgrupp som nyss genomgått en långvarig och krävande process. Varje omfattande förändring av en organisation anses regelmässigt behöva en period på 3-5 år innan den ”landat” i alla avseenden och är fullt intrimmad. Det vore en fördel om markborna som betalar de politiska påhitten kunde rekvirera ”Konsekvensanalys utifrån förslag att dela socialnämnden”, Daterad 2014-02-14, KS 2012-233 001-14 och själva ta del av denna. Där framkommer inga skäl som i nuläget motiverar en delning av socialnämnden. Fråga också på kommunkontoret efter Gärde-Wesslaus organisationsutredning om socialförvaltningen våren 2013, som inte heller förordar någon omstuvning av socialnämnden.

Vad som däremot behövs är nämndledamöter som ordentligt sätter sig in i de frågor som de ska besluta om och som kan ställa frågor till förvaltningen vid sammanträdena. Kommunpolitik handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medborgarna utifrån de tillgängliga resurserna. Att göra förändringar som en sorts modesak är inte ansvarsfull politik och innebär oftast slitage på både personal och ekonomin. I Kommunstyrelsen den 26 Mars röstade (M) (S) (FP) för delning av nämnden. För att behålla den numera välfungerande nämnden röstade (C) (MOD) (MBP) (V) (KD) (MP).

Jan-Ola Gustafsson
Lars-Åke Marmander
Marks Oberoende Demokrater

Kämpa för ett bättre Mark med oss.

Ta chansen att bli med i ett parti som arbetar för Markbornas bästa.
MOD i Mark arbetar aktivt på flera områden för att någorlunda kunna leva upp till devisen ”läge för det goda livet”, som av många betraktas som ett dåligt skämt med utgångspunkt från vad de s k etablerade partierna åstadkommit eller underlåtit att göra.
  • MOD försöker påverka politiker på viktiga poster att arbeta för ett fungerande Skene lasarett. Det är beklämmande att konstatera att våra kommunråd inte lägger två strån i kors för att påverka sina partikamrater i landstinget. Vanstyret inom regionen bevisas tydligt genom den satsning som förs på ombyggnaden av lasarettet med 130-150 miljoner kronor samtidigt som nedskärningar görs i vård och personal. Den bild som Peter Rosholm (ordf i SÄS) målade upp inför ombyggnaden har kommit helt på skam. Vi fodrar att Skene lasarett får en egen styrelse fri från Borås lasarett. Tidigare erfarenheter har lärt oss att detta fungerar.
  • MOD vill verka för att det nya systemet med beställning av färdtjänst för sjuka och åldringar återförs till lokal service och inte som nu från Moldavien.
  • MOD har genom aktive protester fått politiker och tjänstemän att inse att den undermåliga utredningen om skolorna hör hemma i papperskorgen.
  • MOD har aktivt medverkat för att exempelvis Karstorp förskola ska få leva vidare.
  • MOD har krävt att trygghetslarmen för de äldre skall vara kostnadsfria. Med det har vi velat bidra till att ge de gamla ett värdigt liv. Tyvärr ville alliansparierna och MBP annorlunda. Speciellt anmärkningsvärt var FP:s ställningstagande i KF, eftersom man i valet 2010 i sitt program krävde fria trygghetslarm.
  • MOD har också försökt påverka bl a socialnämnden i frågor om de omhändertagna barnen, om nedlänning av Malmsäter mm.

Ovanstående är bara ett litet axplock från vår korta tid i kommunalpolitiken men vi lovar att arbeta vidare.

För att förstätta arbeta för ett bättre Mark önskar vi bli ännu fler, bilda en stark stomme som ännu aktivare kan arbeta för allas bästa. Att det finns mycket att göra framgår inte minsta av det som ovan påpekats. Vi kan inte nöja oss med de politker som företräder de gamla etablerade partierna. Vi behöver nya fristka krafter som är beredda att ta över efter valet 2014. Det krävs att Ni som inte är nöjda med det tillstånd som råder, aktiverar Er och ansluter Er till MOD:s arbete med att förbättra Marks Kommun och återskapa dess goda rykte som blivit rejält skamfilat.

(2013-12-16)     

Mål- och resultatplan 2014-2017

Mål- och resultatplan 2014-2017
Nämnder och styrelsers ramar enligt MOD:s förslag:

Budget Budget Planeringsram Planeringsram
2014 2015 2016 2017
Fullmäktige 5,0 5,0 5,0 5,0
Kommunstyrelsen 106,9 107,9 107,2 108,2
Barn-och utbildningsnämnden 737,0 763,2 788,6 790,6
Kultur och Fritid 69,9 70,8 71,5 72,2
Miljönämnden 7,3 7,2 7,3 7,4
Plan- o Byggnadsnämnden 9,4 9,5 9,6 9,7
Samrehabsnämnden 24,9 25,1 25,3 25,6
Socialnämnden 687,0 710,0 741,0 776,0
Teknik o Servicenämnden 45,0 48,0 48,4 49,9
Valnämnden 2,0  0,1  0,1  0,1
Överförmyndarnämnden 2,2 2,3 2,3 2,3
Summa kostnader: 1696,6 1749,1 1806,3 1847,0
Övr. gem.verksamheter 38,1  38,2 41,2 43,5
Återföring av kap.kostnader -83,2 -89,0   -92,9 -94,9
Disposition av tidigare överskott 2,9 3,1 3,1 3,1
Kommunstyrelsens reserver 4,2 6,0 6,0 6,0
Summa gemensamma: -38,0   -41,7  -42,6  -42,3
Summa: 1658,6 1707,4 1763,7 1804,7
Avskivningar 59,0  62,0 64,0 66,0
Kostnader efter avskrivn: 1717,6 1769,4 1827,7 1870,7
Intäkter:  -1719,2 -1782,0 -1842,6 -1905,7
ÖVERSKOTT: -1,6 -12,6  -14,9  -35,0
Totalt överskott 2014 – 2017:  -64,1

 

(2013-11-22)      

Tal från KF-mötet 2013-11-21

Jämfört med det förslag, som allianspartierna och miljöpartiet ingav till kommunstyrelsen har några förändringar vidtagits i det förslag till budget, som idag föreläggs fullmäktige för åren 2014-2017.

För år 2014 noteras följande under respektive rubriker:

Kommunstyrelsen

Vi noterar med tillfredsställelse att till det ursprungliga förslaget på 106,2 milj. kronor har tillkommit  0,5 milj. avseende en satsning på feriearbete för ungdomar och att ramen ökas med 0,2 milj. för möjlighet till medfinansiering av V. Götalandsregionens projekt avseende flexibla lösningar av kollektivtrafiken på landsbygden, vilket vi bl.a. föreslagit. Vi godtar föreslagen ram om 106,9 milj.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

I budgeten för 2014 har ramen ökat med 2,3 milj. kronor jämfört med tidigare förslaget på 728,7 milj. till 731 milj., vari ingår 3 milj. i syfte att höja lärarlönerna utöver avtal med 1 %. Vi instämmer i förslaget om en ökning av anslaget med 2,3 milj. såvida detta innebär en ökning av bemanningen i grundskolan, som S och MOD förslagit.

Utöver detta yrkar vi på ett ytterligare anslag med 6 milj. för att verkligen visa att vi på allvar vill höja statusen på lärarkåren inom kommunen. Lärarlönerna i Marks kommun ligger avsevärt lägre än genomsnittet både vid jämförelse med kommunerna i V.Götaland och i landet som helhet. Om vi verkligen på allvar menar att vi vill behålla kompetenta och duktiga lärare kvar i Marks skolor samt locka lärare utifrån att söka tjänster i kommunen kan vi inte nöja oss med ett mindre påslag än de 3 % utöver avtal, som vi yrkar. Jag vill också i detta sammanhang påpeka, att administrativa tjänster inom förvaltningen belönas med löner utöver genomsnittet i V.Götaland. Förslaget från alliansen ser jag närmast som ett hån snarare än en vilja att åtgärda missförhållandena. Med vårt förslag närmar man sig något lite övriga kommuner, men en hel del kvarstår.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden

Plan- och byggnadsnämnden

Samrehab

För dessa fyra förvaltningar yrkar vi ingen ändring av framlagt budgetförslag.

 

Socialnämnden

Den kraftiga försämringen av äldrevården kräver att medel avsätts för att till viss del återställa nedskärningar, som skett under de senaste åren och att man samtidigt inom förvaltningen fördelar om medel från hemtjänsten till finansiering av äldreboendet, som tyvärr blivit kraftigt eftersatt. Bl.a. bör nedskärningar av korttidsplatser och demensboende återställas. Som det nu är vårdas dementa gemensamt med icke dementa. Dementa är på vissa avdelningar i betydande majoritet, vilket innebär ett boende för ickedementa, som är oerhört deprimerande. Anställda på dessa avdelningar gör ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningar man fått. Vård av dementa kräver större personalinsatser än vad som tilldelats. Underbemanningen gör att man inte kan ägna tid åt att stimulera och ge de boende en meningsfull tillvaro. Nedskärningarna av platser i äldreboendet har medfört att än fler gamla tvångsvårdas i sina hem. Många av dessa är i behov av en omvårdnad, som tyvärr inte kan klaras av med hemtjänst. Möjligheterna att få ett boende inom äldrevården är starkt begränsad på grund av platsbrist.

Märkas skall att Marks Kommun satsar 5 % mindre av sin budget än jämförbara kommuner och landet i sin helhet. Det är faktiskt bedrövligt att en kommun, som de fyra senaste åren redovisar totalt 150 milj. i vinst fört en skandalöst tuff politik mot våra äldre och den personal, som arbetar inom vården. Lägg därtill att många bland vårdpersonalen tycker att kommunikationen mellan förvaltningsledning och personalen är bristfällig och att genomgripande förändringar sker utan deras hörande.

Att Marks Kommun fått betala ett skadestånd till en fackförening för bristande kommunikation är bevis för vad detta.

Så det lilla påslag på 6 milj. vi yrkar är bara en mindre del av det behov, som är nödvändigt på grund av rådande situation. Beloppet skall i sin helhet tillföras äldreboendet och där behovet är påkallat en större personaltäthet.

 

Teknik- och Servicenämnden

I enlighet med vad vi i vår budget föreslagit har nämnden tillförts 1 milj. utöver alliansens ursprungliga förslag. Tillskottet förutsätter vi fördelas mellan parkförvaltningen och vägunderhåll.

 

Valnämnden

Ingen ändring

 

Överförmyndarnämnden

Till nämnden anslås 2,2 milj. för 2014

 

Övrigt

För finansiering av våra förslag föreslår vi, att till kommunstyrelsens reserver avsätts 4,2 milj. mot föreslagna 6,0 milj. samt att medel för disposition av överskott från tidigare år budgeteras till 2,9 milj.

 

Kommunens finansiella mål

Kommunalskatten föreslås oförändrad

Enligt SKL skall kommunernas målsättning vara ett överskott på 1% på en fyraårsperiod. Vårt budgetförslag inkräktar inte på den målsättningen. Kommunens överskott 2012 och 2013 var betydande vilket innebär, att inga svårigheter kan uppstå att finna en sådan period med ett överskott på 1% av intäkterna. Målet för 2014 är att få en balanserad budget, vilket krävs enligt KL. Detta krav förväntas luckras upp så att kommunernas handlingsutrymme i detta avseende blir större. I alla fall är det ett faktum, att framstående ekonomer hos SNS (Studieförbundet Näringsliv och samhälle) finner det anmärkningsvärt, att det kommunala budgetbalanskravet gör att kommunerna skär ner i dåliga tider och uppmuntras att spendera i goda tider, när de helst borde göra tvärtom. Denna tankegång gör att vi för 2014 har fog för att minimera överskottet med hänsyn till rådande konjunktur samt de betydande överskott, som kommunen haft 2010-2013 på totalt c:a 150 miljoner. Dessutom beräknas åren 2015-2017 ge ett överskott på totalt 64,1 miljoner.

(2013-11-21)

MODs anförande i nya kommunfullmäktige efter valet 2010

 

Presidium, ledamöter och lyssnare, temat för dagens debatt är ”Vision för det framtida Mark”.

En vision ska syfta framåt, spegla en viljeinriktning för framtiden, men för att det ska bli meningsfullt måste man han en fungerande verksamhet i nuet som en stabil grund att bygga på.

Marks kommun har redan en vision att arbeta med som är långt ifrån färdig, nämligen ”läge för det foda livet” som många markbor numera ser som ett stort skämt. Innan vi sprider mer fantasier så behöver vi se till att det blir innehåll i ”läge för det goda livet”.

Marks kommun har blivit utskämd genom oprofessionell skötsel av socialtjänsten. Skolan lider fortfarande av sviterna efter den panikartade neddragningen till följd av minskningen i elevkullarna. En neddragning som borde ha skett tidigare och i ordnade former.

IT-verksamheten har fungerat dåligt i flera år trots att problemen varit kända. Våra VA-nät kommer fram över att kosta stora belopp renoveringskostnader för att bara nämna några saker som vi måste kraftsamla på.

Vi som är valda till den här församlingen har fått ett stort förtroende av våra väljare. Det är deras bästa som ska vara vår ledstjärna, eftersom de bekostar verksamheten. Vi politiker ska på kommunnivå inte bita oss fast vid de gamla ideologierna som i vår tid har tappat sin aktualitet, utan tillsammans hjälpas åt att underlätta tillvaron för markborna. Till hjälp med detta måste vi ha förvaltningar som leds av chefer som i första hand är lojala mot sina uppdragsgivare väljarna och som ser, bekräftar och uppmuntrar sin personal. Dessutom måste cheferna tidigt uppmärksamma den politiska ledningen om befarade avvikelser från lagda bugetar för att minska risken att problemen växer okontrollerat.

Tillvägagångsättet vid tillsättandet av dessa chefer vill vi reformera och motsätter oss användandet av rekryteringsföretag, vilka i alltför många fall visat sig oförmögna att rekommendera chefer med önskad kompetens. Det är av stor vikt att rätt chefpersonal rekryteras bl a för att reducera de allt för höga kostnaderna för konsulttjänster.

Kommunens personal står inför hot från den populära missuppfattningen att vinstdrivna koncerner och företag automatiskt bedriver olika verksamheter effektivare än sådant som sker i offentlig regi.

Offentliganställda med en bra ledning, som uppmuntrar initiativkraft och idérikedom hos sin personal presterar bevisligen resultat som ligger i toppklass. Goda resultat uppstår alltid i samspel mellan bra ledning och duktig personal.

Det som sker i omvärlden påverkar numera mycket påtagligt vad som sker i Sverige. De närmaste åren kommer att innebära stora förändringar, bland annat ekonomiska, sociala och miljömässiga. I många fall finns bra lösningar som redan prövats i andra kommuner med god ekonomi och gott resultat. Vi behöver inte själva uppfinna hjulet på nytt. Exempelvis har Jönköpings kommun ett välfungerande system s k dagbarnvårdare som också tillhandahåller en kostnadseffektiv och omtyckt barnomsorg nattetid för de familjer som behöver sådan. Andra kommuner inte långt från Mark klarar av att konkurrenskraftigt tillhandahålla färsklagad och näringsrik mat till äldre utan att använda cook and chillvarianten.

Vården och omsorgen av äldre och sjuka är en kärnfråga för oss. Vi motsätter oss privatiseringen av dessa funktioner. Skene lasarett bör få en egen styrelse och förvaltning fristående från SÄS, men i samhällets regi, vilket vi skall påverka våra regionpolitiker att genomföra. Gamla och sjuka skall inte ha känslan av att inbesparingar i första hand skall drabba dessa.

Det finns också exempel på kommuner som har professionella upphandlare som formulerar sina anbudsförfrågningar på sådant sätt att inte lokala leverantörer eller ekologiska produkter missgynnas. På så sätt lever man upp till de visioner man uttryckt i olika kommunala program. Det är av stor vikt att företagen i kommunen kan vara med och konkurrera vid upphandlingar.

Marks Oberoende Demokrater vill se ett väl fungerande samspel när det gäller att återskapa Marks rykte som en attraktiv kommun som fungerar väl, både politiskt och administrativt!

(2013-11-09)