månadsarkiv: mars 2014

Kämpa för ett bättre Mark med oss.

Ta chansen att bli med i ett parti som arbetar för Markbornas bästa.
MOD i Mark arbetar aktivt på flera områden för att någorlunda kunna leva upp till devisen ”läge för det goda livet”, som av många betraktas som ett dåligt skämt med utgångspunkt från vad de s k etablerade partierna åstadkommit eller underlåtit att göra.
  • MOD försöker påverka politiker på viktiga poster att arbeta för ett fungerande Skene lasarett. Det är beklämmande att konstatera att våra kommunråd inte lägger två strån i kors för att påverka sina partikamrater i landstinget. Vanstyret inom regionen bevisas tydligt genom den satsning som förs på ombyggnaden av lasarettet med 130-150 miljoner kronor samtidigt som nedskärningar görs i vård och personal. Den bild som Peter Rosholm (ordf i SÄS) målade upp inför ombyggnaden har kommit helt på skam. Vi fodrar att Skene lasarett får en egen styrelse fri från Borås lasarett. Tidigare erfarenheter har lärt oss att detta fungerar.
  • MOD vill verka för att det nya systemet med beställning av färdtjänst för sjuka och åldringar återförs till lokal service och inte som nu från Moldavien.
  • MOD har genom aktive protester fått politiker och tjänstemän att inse att den undermåliga utredningen om skolorna hör hemma i papperskorgen.
  • MOD har aktivt medverkat för att exempelvis Karstorp förskola ska få leva vidare.
  • MOD har krävt att trygghetslarmen för de äldre skall vara kostnadsfria. Med det har vi velat bidra till att ge de gamla ett värdigt liv. Tyvärr ville alliansparierna och MBP annorlunda. Speciellt anmärkningsvärt var FP:s ställningstagande i KF, eftersom man i valet 2010 i sitt program krävde fria trygghetslarm.
  • MOD har också försökt påverka bl a socialnämnden i frågor om de omhändertagna barnen, om nedlänning av Malmsäter mm.

Ovanstående är bara ett litet axplock från vår korta tid i kommunalpolitiken men vi lovar att arbeta vidare.

För att förstätta arbeta för ett bättre Mark önskar vi bli ännu fler, bilda en stark stomme som ännu aktivare kan arbeta för allas bästa. Att det finns mycket att göra framgår inte minsta av det som ovan påpekats. Vi kan inte nöja oss med de politker som företräder de gamla etablerade partierna. Vi behöver nya fristka krafter som är beredda att ta över efter valet 2014. Det krävs att Ni som inte är nöjda med det tillstånd som råder, aktiverar Er och ansluter Er till MOD:s arbete med att förbättra Marks Kommun och återskapa dess goda rykte som blivit rejält skamfilat.

(2013-12-16)     

Mål- och resultatplan 2014-2017

Mål- och resultatplan 2014-2017
Nämnder och styrelsers ramar enligt MOD:s förslag:

Budget Budget Planeringsram Planeringsram
2014 2015 2016 2017
Fullmäktige 5,0 5,0 5,0 5,0
Kommunstyrelsen 106,9 107,9 107,2 108,2
Barn-och utbildningsnämnden 737,0 763,2 788,6 790,6
Kultur och Fritid 69,9 70,8 71,5 72,2
Miljönämnden 7,3 7,2 7,3 7,4
Plan- o Byggnadsnämnden 9,4 9,5 9,6 9,7
Samrehabsnämnden 24,9 25,1 25,3 25,6
Socialnämnden 687,0 710,0 741,0 776,0
Teknik o Servicenämnden 45,0 48,0 48,4 49,9
Valnämnden 2,0  0,1  0,1  0,1
Överförmyndarnämnden 2,2 2,3 2,3 2,3
Summa kostnader: 1696,6 1749,1 1806,3 1847,0
Övr. gem.verksamheter 38,1  38,2 41,2 43,5
Återföring av kap.kostnader -83,2 -89,0   -92,9 -94,9
Disposition av tidigare överskott 2,9 3,1 3,1 3,1
Kommunstyrelsens reserver 4,2 6,0 6,0 6,0
Summa gemensamma: -38,0   -41,7  -42,6  -42,3
Summa: 1658,6 1707,4 1763,7 1804,7
Avskivningar 59,0  62,0 64,0 66,0
Kostnader efter avskrivn: 1717,6 1769,4 1827,7 1870,7
Intäkter:  -1719,2 -1782,0 -1842,6 -1905,7
ÖVERSKOTT: -1,6 -12,6  -14,9  -35,0
Totalt överskott 2014 – 2017:  -64,1

 

(2013-11-22)      

Tal från KF-mötet 2013-11-21

Jämfört med det förslag, som allianspartierna och miljöpartiet ingav till kommunstyrelsen har några förändringar vidtagits i det förslag till budget, som idag föreläggs fullmäktige för åren 2014-2017.

För år 2014 noteras följande under respektive rubriker:

Kommunstyrelsen

Vi noterar med tillfredsställelse att till det ursprungliga förslaget på 106,2 milj. kronor har tillkommit  0,5 milj. avseende en satsning på feriearbete för ungdomar och att ramen ökas med 0,2 milj. för möjlighet till medfinansiering av V. Götalandsregionens projekt avseende flexibla lösningar av kollektivtrafiken på landsbygden, vilket vi bl.a. föreslagit. Vi godtar föreslagen ram om 106,9 milj.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

I budgeten för 2014 har ramen ökat med 2,3 milj. kronor jämfört med tidigare förslaget på 728,7 milj. till 731 milj., vari ingår 3 milj. i syfte att höja lärarlönerna utöver avtal med 1 %. Vi instämmer i förslaget om en ökning av anslaget med 2,3 milj. såvida detta innebär en ökning av bemanningen i grundskolan, som S och MOD förslagit.

Utöver detta yrkar vi på ett ytterligare anslag med 6 milj. för att verkligen visa att vi på allvar vill höja statusen på lärarkåren inom kommunen. Lärarlönerna i Marks kommun ligger avsevärt lägre än genomsnittet både vid jämförelse med kommunerna i V.Götaland och i landet som helhet. Om vi verkligen på allvar menar att vi vill behålla kompetenta och duktiga lärare kvar i Marks skolor samt locka lärare utifrån att söka tjänster i kommunen kan vi inte nöja oss med ett mindre påslag än de 3 % utöver avtal, som vi yrkar. Jag vill också i detta sammanhang påpeka, att administrativa tjänster inom förvaltningen belönas med löner utöver genomsnittet i V.Götaland. Förslaget från alliansen ser jag närmast som ett hån snarare än en vilja att åtgärda missförhållandena. Med vårt förslag närmar man sig något lite övriga kommuner, men en hel del kvarstår.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden

Plan- och byggnadsnämnden

Samrehab

För dessa fyra förvaltningar yrkar vi ingen ändring av framlagt budgetförslag.

 

Socialnämnden

Den kraftiga försämringen av äldrevården kräver att medel avsätts för att till viss del återställa nedskärningar, som skett under de senaste åren och att man samtidigt inom förvaltningen fördelar om medel från hemtjänsten till finansiering av äldreboendet, som tyvärr blivit kraftigt eftersatt. Bl.a. bör nedskärningar av korttidsplatser och demensboende återställas. Som det nu är vårdas dementa gemensamt med icke dementa. Dementa är på vissa avdelningar i betydande majoritet, vilket innebär ett boende för ickedementa, som är oerhört deprimerande. Anställda på dessa avdelningar gör ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningar man fått. Vård av dementa kräver större personalinsatser än vad som tilldelats. Underbemanningen gör att man inte kan ägna tid åt att stimulera och ge de boende en meningsfull tillvaro. Nedskärningarna av platser i äldreboendet har medfört att än fler gamla tvångsvårdas i sina hem. Många av dessa är i behov av en omvårdnad, som tyvärr inte kan klaras av med hemtjänst. Möjligheterna att få ett boende inom äldrevården är starkt begränsad på grund av platsbrist.

Märkas skall att Marks Kommun satsar 5 % mindre av sin budget än jämförbara kommuner och landet i sin helhet. Det är faktiskt bedrövligt att en kommun, som de fyra senaste åren redovisar totalt 150 milj. i vinst fört en skandalöst tuff politik mot våra äldre och den personal, som arbetar inom vården. Lägg därtill att många bland vårdpersonalen tycker att kommunikationen mellan förvaltningsledning och personalen är bristfällig och att genomgripande förändringar sker utan deras hörande.

Att Marks Kommun fått betala ett skadestånd till en fackförening för bristande kommunikation är bevis för vad detta.

Så det lilla påslag på 6 milj. vi yrkar är bara en mindre del av det behov, som är nödvändigt på grund av rådande situation. Beloppet skall i sin helhet tillföras äldreboendet och där behovet är påkallat en större personaltäthet.

 

Teknik- och Servicenämnden

I enlighet med vad vi i vår budget föreslagit har nämnden tillförts 1 milj. utöver alliansens ursprungliga förslag. Tillskottet förutsätter vi fördelas mellan parkförvaltningen och vägunderhåll.

 

Valnämnden

Ingen ändring

 

Överförmyndarnämnden

Till nämnden anslås 2,2 milj. för 2014

 

Övrigt

För finansiering av våra förslag föreslår vi, att till kommunstyrelsens reserver avsätts 4,2 milj. mot föreslagna 6,0 milj. samt att medel för disposition av överskott från tidigare år budgeteras till 2,9 milj.

 

Kommunens finansiella mål

Kommunalskatten föreslås oförändrad

Enligt SKL skall kommunernas målsättning vara ett överskott på 1% på en fyraårsperiod. Vårt budgetförslag inkräktar inte på den målsättningen. Kommunens överskott 2012 och 2013 var betydande vilket innebär, att inga svårigheter kan uppstå att finna en sådan period med ett överskott på 1% av intäkterna. Målet för 2014 är att få en balanserad budget, vilket krävs enligt KL. Detta krav förväntas luckras upp så att kommunernas handlingsutrymme i detta avseende blir större. I alla fall är det ett faktum, att framstående ekonomer hos SNS (Studieförbundet Näringsliv och samhälle) finner det anmärkningsvärt, att det kommunala budgetbalanskravet gör att kommunerna skär ner i dåliga tider och uppmuntras att spendera i goda tider, när de helst borde göra tvärtom. Denna tankegång gör att vi för 2014 har fog för att minimera överskottet med hänsyn till rådande konjunktur samt de betydande överskott, som kommunen haft 2010-2013 på totalt c:a 150 miljoner. Dessutom beräknas åren 2015-2017 ge ett överskott på totalt 64,1 miljoner.

(2013-11-21)

MODs anförande i nya kommunfullmäktige efter valet 2010

 

Presidium, ledamöter och lyssnare, temat för dagens debatt är ”Vision för det framtida Mark”.

En vision ska syfta framåt, spegla en viljeinriktning för framtiden, men för att det ska bli meningsfullt måste man han en fungerande verksamhet i nuet som en stabil grund att bygga på.

Marks kommun har redan en vision att arbeta med som är långt ifrån färdig, nämligen ”läge för det foda livet” som många markbor numera ser som ett stort skämt. Innan vi sprider mer fantasier så behöver vi se till att det blir innehåll i ”läge för det goda livet”.

Marks kommun har blivit utskämd genom oprofessionell skötsel av socialtjänsten. Skolan lider fortfarande av sviterna efter den panikartade neddragningen till följd av minskningen i elevkullarna. En neddragning som borde ha skett tidigare och i ordnade former.

IT-verksamheten har fungerat dåligt i flera år trots att problemen varit kända. Våra VA-nät kommer fram över att kosta stora belopp renoveringskostnader för att bara nämna några saker som vi måste kraftsamla på.

Vi som är valda till den här församlingen har fått ett stort förtroende av våra väljare. Det är deras bästa som ska vara vår ledstjärna, eftersom de bekostar verksamheten. Vi politiker ska på kommunnivå inte bita oss fast vid de gamla ideologierna som i vår tid har tappat sin aktualitet, utan tillsammans hjälpas åt att underlätta tillvaron för markborna. Till hjälp med detta måste vi ha förvaltningar som leds av chefer som i första hand är lojala mot sina uppdragsgivare väljarna och som ser, bekräftar och uppmuntrar sin personal. Dessutom måste cheferna tidigt uppmärksamma den politiska ledningen om befarade avvikelser från lagda bugetar för att minska risken att problemen växer okontrollerat.

Tillvägagångsättet vid tillsättandet av dessa chefer vill vi reformera och motsätter oss användandet av rekryteringsföretag, vilka i alltför många fall visat sig oförmögna att rekommendera chefer med önskad kompetens. Det är av stor vikt att rätt chefpersonal rekryteras bl a för att reducera de allt för höga kostnaderna för konsulttjänster.

Kommunens personal står inför hot från den populära missuppfattningen att vinstdrivna koncerner och företag automatiskt bedriver olika verksamheter effektivare än sådant som sker i offentlig regi.

Offentliganställda med en bra ledning, som uppmuntrar initiativkraft och idérikedom hos sin personal presterar bevisligen resultat som ligger i toppklass. Goda resultat uppstår alltid i samspel mellan bra ledning och duktig personal.

Det som sker i omvärlden påverkar numera mycket påtagligt vad som sker i Sverige. De närmaste åren kommer att innebära stora förändringar, bland annat ekonomiska, sociala och miljömässiga. I många fall finns bra lösningar som redan prövats i andra kommuner med god ekonomi och gott resultat. Vi behöver inte själva uppfinna hjulet på nytt. Exempelvis har Jönköpings kommun ett välfungerande system s k dagbarnvårdare som också tillhandahåller en kostnadseffektiv och omtyckt barnomsorg nattetid för de familjer som behöver sådan. Andra kommuner inte långt från Mark klarar av att konkurrenskraftigt tillhandahålla färsklagad och näringsrik mat till äldre utan att använda cook and chillvarianten.

Vården och omsorgen av äldre och sjuka är en kärnfråga för oss. Vi motsätter oss privatiseringen av dessa funktioner. Skene lasarett bör få en egen styrelse och förvaltning fristående från SÄS, men i samhällets regi, vilket vi skall påverka våra regionpolitiker att genomföra. Gamla och sjuka skall inte ha känslan av att inbesparingar i första hand skall drabba dessa.

Det finns också exempel på kommuner som har professionella upphandlare som formulerar sina anbudsförfrågningar på sådant sätt att inte lokala leverantörer eller ekologiska produkter missgynnas. På så sätt lever man upp till de visioner man uttryckt i olika kommunala program. Det är av stor vikt att företagen i kommunen kan vara med och konkurrera vid upphandlingar.

Marks Oberoende Demokrater vill se ett väl fungerande samspel när det gäller att återskapa Marks rykte som en attraktiv kommun som fungerar väl, både politiskt och administrativt!

(2013-11-09)