månadsarkiv: maj 2014

Kraftfull uppslutning för Skene lasarett

 
 Marks kommun har åtskilliga eldsjälar som under många år arbetat för att vi ska få behålla Skene Lasarett som en värdefull, nära sjukvårdsresurs i södra regiondelen.
Den s k Lasarettsfonden har i 20 års tid samlat in imponerande 15 miljoner kronor till utrustning avsedd för det lasarett som skattebetalare inte bara i Mark utan även i angränsande kommuner värnar om. Lasarettsfonden har tagit initiativ till en utfrågning av politiker från regionen och kommunen Onsdagen den 14 Maj kl 19 i
Folkets Hus, Skene. Förhoppningsvis får vi då höra politiska svar utan de annars alltför vanliga flosklerna och tvetydligheterna. Gå gärna dit och kolla vem som inger
mest förtroende.
Ett annat initiativ togs förra hösten då Lasarettsgruppen uppvaktade regionledningen med ett upprop till stöd för Skene lasarett som undertecknats av mer än 30.000 människor i Mark och kommunerna runt omkring. Vi publicerar här detta upprop. Under ett valår vore det svekfullt mot väljarna om inte de partier som är representerade i region/sjukvårdsledningen såväl som deras partikamrater i Mark lämnade klara besked om sin inställning till Skene lasarett innan valetHjälp till du också att kräva av dina kandidater att de lyssnar på folkviljan. Det är ju själva idén bakom begreppet demokrati.

Ett sätt att forma framtiden

Marks kommun har nyss tagit fram ”Samrådshandling översiktsplan” som efter yttranden från organisationer, företag och enskilda så småningom ska fastställas och ligga till grund för de närmaste 15-20 åren när det gäller bl a grunddragen i mark- och vattenanvändning, bebyggelse m m. Den officiella beskrivningen säger att den ska  ”bli ett viktigt strategiskt verktyg för hela kommunens utveckling. Den ska visa kommunens viljeinriktning och skapa tydliga spelregler för dem som bor, bygger, besöker och verkar i kommunen på olika sätt. Översiktsplanearbetet befinner sig nu i samrådsskedet. Alla som berörs och är intresserade är välkomna att tycka till om förslaget till ny översiktsplan. Samråd om förslaget pågår 15 maj-15 september 2014.

Markborna har nu en utmärkt möjlighet att ta del av de funderingar som politiker/förvaltningar har för framtiden men som inte är demokratiskt förankrade om inte kommuninvånarna/skattebetalarna själva tar del i processen. Ta nu denna chans att påverka er egen verklighet och framtid genom att vara aktiva i detta samråd. Gå ihop inom byalag, pensionärsföreningar, organisationer, företag, familjer och enskilda, vänd och vrid på de olika frågorna och lämna era synpunkter inom den föreskrivna tiden. Upplev glädjen och tillfredsställelsen av att vara delaktiga i er egen miljö, så slipper ni om ett par år skriva anonyma elakheter om de politiker och tjänstemän som tagit fram underlaget till den nya planen.

En hel del information om planen finns på www.mark.se, men väldigt många människor läser hellre dokument i pappersform. Använd er medborgerliga rätt och hämta ut dokumentet ”Översiktsplan för Marks kommun”. Samrådshandlingen består av två delar, Del 1 – Strategier och avvägningar och Del 2 – Tematiska frågor. Fantasin om ”Läge för det goda livet” kräver att medborgarna är aktivt delaktiga för att forma verkligheten, om enbart politiker och förvaltningar ska sköta processen så kommer vi aldrig att leva så länge att vi får uppleva dess förverkligande. Det är väl använd tid att lägga ett antal timmar på detta istället för samma tid som läggs på ”facebookande”.

Något som berör många människor är så kallade lågstrålande områden och vindkraftområden. Årsverkningsgraden för vindkraftverk är t ex så låg att det värsta lyckoruset mattas och utbyggnaderna huvudsakligen sker genom tillverkarnas propaganda och orimliga subventioner med skattemedel. Googla på begreppet årsverkningsgrad för vindkraftverk, så ser man att enorma belopp bokstavligen blir ”borta med vinden”.

Jan-Ola Gustafsson
Lars-Åke Marmander
Marks Oberoende Demokrater

Demokrati är ingen säsongsvara

I MB den 3/4 (V14) fanns en notis där Margareta Lövgren formulerar sig som om det är beslutat att socialnämnden ska splittras i två delar – en del för äldreomsorg och en del för övriga delar av socialtjänsten. Det är ingalunda beslutat än. Hösten 2012 bildades Arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod med representanter för de olika partierna. Denna grupp har diskuterat en eventuell delning av socialnämnden som följd av en motion från ett av partierna. Motionen tillkom under den kaosfyllda tiden för socialförvaltningen med stora underskott i ekonomin och de riksbekanta tjänstefelen inom IFO-verksamheten. Efter ett långvarigt stålbad har lyckligtvis förvaltningen kommit på banan igen, ekonomin är i balans och man arbetar nu med en stabil organisation som är beredd att möta framtiden.

Att i detta läge riva sönder organisationen och på nytt starta en genomgripande förändring vore ett svek mot den personalgrupp som nyss genomgått en långvarig och krävande process. Varje omfattande förändring av en organisation anses regelmässigt behöva en period på 3-5 år innan den ”landat” i alla avseenden och är fullt intrimmad. Det vore en fördel om markborna som betalar de politiska påhitten kunde rekvirera ”Konsekvensanalys utifrån förslag att dela socialnämnden”, Daterad 2014-02-14, KS 2012-233 001-14 och själva ta del av denna. Där framkommer inga skäl som i nuläget motiverar en delning av socialnämnden. Fråga också på kommunkontoret efter Gärde-Wesslaus organisationsutredning om socialförvaltningen våren 2013, som inte heller förordar någon omstuvning av socialnämnden.

Vad som däremot behövs är nämndledamöter som ordentligt sätter sig in i de frågor som de ska besluta om och som kan ställa frågor till förvaltningen vid sammanträdena. Kommunpolitik handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medborgarna utifrån de tillgängliga resurserna. Att göra förändringar som en sorts modesak är inte ansvarsfull politik och innebär oftast slitage på både personal och ekonomin. I Kommunstyrelsen den 26 Mars röstade (M) (S) (FP) för delning av nämnden. För att behålla den numera välfungerande nämnden röstade (C) (MOD) (MBP) (V) (KD) (MP).

Jan-Ola Gustafsson
Lars-Åke Marmander
Marks Oberoende Demokrater