Demokrati är ingen säsongsvara

I MB den 3/4 (V14) fanns en notis där Margareta Lövgren formulerar sig som om det är beslutat att socialnämnden ska splittras i två delar – en del för äldreomsorg och en del för övriga delar av socialtjänsten. Det är ingalunda beslutat än. Hösten 2012 bildades Arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod med representanter för de olika partierna. Denna grupp har diskuterat en eventuell delning av socialnämnden som följd av en motion från ett av partierna. Motionen tillkom under den kaosfyllda tiden för socialförvaltningen med stora underskott i ekonomin och de riksbekanta tjänstefelen inom IFO-verksamheten. Efter ett långvarigt stålbad har lyckligtvis förvaltningen kommit på banan igen, ekonomin är i balans och man arbetar nu med en stabil organisation som är beredd att möta framtiden.

Att i detta läge riva sönder organisationen och på nytt starta en genomgripande förändring vore ett svek mot den personalgrupp som nyss genomgått en långvarig och krävande process. Varje omfattande förändring av en organisation anses regelmässigt behöva en period på 3-5 år innan den ”landat” i alla avseenden och är fullt intrimmad. Det vore en fördel om markborna som betalar de politiska påhitten kunde rekvirera ”Konsekvensanalys utifrån förslag att dela socialnämnden”, Daterad 2014-02-14, KS 2012-233 001-14 och själva ta del av denna. Där framkommer inga skäl som i nuläget motiverar en delning av socialnämnden. Fråga också på kommunkontoret efter Gärde-Wesslaus organisationsutredning om socialförvaltningen våren 2013, som inte heller förordar någon omstuvning av socialnämnden.

Vad som däremot behövs är nämndledamöter som ordentligt sätter sig in i de frågor som de ska besluta om och som kan ställa frågor till förvaltningen vid sammanträdena. Kommunpolitik handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medborgarna utifrån de tillgängliga resurserna. Att göra förändringar som en sorts modesak är inte ansvarsfull politik och innebär oftast slitage på både personal och ekonomin. I Kommunstyrelsen den 26 Mars röstade (M) (S) (FP) för delning av nämnden. För att behålla den numera välfungerande nämnden röstade (C) (MOD) (MBP) (V) (KD) (MP).

Jan-Ola Gustafsson
Lars-Åke Marmander
Marks Oberoende Demokrater

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *