MODs anförande i nya kommunfullmäktige efter valet 2010

 

Presidium, ledamöter och lyssnare, temat för dagens debatt är ”Vision för det framtida Mark”.

En vision ska syfta framåt, spegla en viljeinriktning för framtiden, men för att det ska bli meningsfullt måste man han en fungerande verksamhet i nuet som en stabil grund att bygga på.

Marks kommun har redan en vision att arbeta med som är långt ifrån färdig, nämligen ”läge för det foda livet” som många markbor numera ser som ett stort skämt. Innan vi sprider mer fantasier så behöver vi se till att det blir innehåll i ”läge för det goda livet”.

Marks kommun har blivit utskämd genom oprofessionell skötsel av socialtjänsten. Skolan lider fortfarande av sviterna efter den panikartade neddragningen till följd av minskningen i elevkullarna. En neddragning som borde ha skett tidigare och i ordnade former.

IT-verksamheten har fungerat dåligt i flera år trots att problemen varit kända. Våra VA-nät kommer fram över att kosta stora belopp renoveringskostnader för att bara nämna några saker som vi måste kraftsamla på.

Vi som är valda till den här församlingen har fått ett stort förtroende av våra väljare. Det är deras bästa som ska vara vår ledstjärna, eftersom de bekostar verksamheten. Vi politiker ska på kommunnivå inte bita oss fast vid de gamla ideologierna som i vår tid har tappat sin aktualitet, utan tillsammans hjälpas åt att underlätta tillvaron för markborna. Till hjälp med detta måste vi ha förvaltningar som leds av chefer som i första hand är lojala mot sina uppdragsgivare väljarna och som ser, bekräftar och uppmuntrar sin personal. Dessutom måste cheferna tidigt uppmärksamma den politiska ledningen om befarade avvikelser från lagda bugetar för att minska risken att problemen växer okontrollerat.

Tillvägagångsättet vid tillsättandet av dessa chefer vill vi reformera och motsätter oss användandet av rekryteringsföretag, vilka i alltför många fall visat sig oförmögna att rekommendera chefer med önskad kompetens. Det är av stor vikt att rätt chefpersonal rekryteras bl a för att reducera de allt för höga kostnaderna för konsulttjänster.

Kommunens personal står inför hot från den populära missuppfattningen att vinstdrivna koncerner och företag automatiskt bedriver olika verksamheter effektivare än sådant som sker i offentlig regi.

Offentliganställda med en bra ledning, som uppmuntrar initiativkraft och idérikedom hos sin personal presterar bevisligen resultat som ligger i toppklass. Goda resultat uppstår alltid i samspel mellan bra ledning och duktig personal.

Det som sker i omvärlden påverkar numera mycket påtagligt vad som sker i Sverige. De närmaste åren kommer att innebära stora förändringar, bland annat ekonomiska, sociala och miljömässiga. I många fall finns bra lösningar som redan prövats i andra kommuner med god ekonomi och gott resultat. Vi behöver inte själva uppfinna hjulet på nytt. Exempelvis har Jönköpings kommun ett välfungerande system s k dagbarnvårdare som också tillhandahåller en kostnadseffektiv och omtyckt barnomsorg nattetid för de familjer som behöver sådan. Andra kommuner inte långt från Mark klarar av att konkurrenskraftigt tillhandahålla färsklagad och näringsrik mat till äldre utan att använda cook and chillvarianten.

Vården och omsorgen av äldre och sjuka är en kärnfråga för oss. Vi motsätter oss privatiseringen av dessa funktioner. Skene lasarett bör få en egen styrelse och förvaltning fristående från SÄS, men i samhällets regi, vilket vi skall påverka våra regionpolitiker att genomföra. Gamla och sjuka skall inte ha känslan av att inbesparingar i första hand skall drabba dessa.

Det finns också exempel på kommuner som har professionella upphandlare som formulerar sina anbudsförfrågningar på sådant sätt att inte lokala leverantörer eller ekologiska produkter missgynnas. På så sätt lever man upp till de visioner man uttryckt i olika kommunala program. Det är av stor vikt att företagen i kommunen kan vara med och konkurrera vid upphandlingar.

Marks Oberoende Demokrater vill se ett väl fungerande samspel när det gäller att återskapa Marks rykte som en attraktiv kommun som fungerar väl, både politiskt och administrativt!

(2013-11-09)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *