Tal från KF-mötet 2013-11-21

Jämfört med det förslag, som allianspartierna och miljöpartiet ingav till kommunstyrelsen har några förändringar vidtagits i det förslag till budget, som idag föreläggs fullmäktige för åren 2014-2017.

För år 2014 noteras följande under respektive rubriker:

Kommunstyrelsen

Vi noterar med tillfredsställelse att till det ursprungliga förslaget på 106,2 milj. kronor har tillkommit  0,5 milj. avseende en satsning på feriearbete för ungdomar och att ramen ökas med 0,2 milj. för möjlighet till medfinansiering av V. Götalandsregionens projekt avseende flexibla lösningar av kollektivtrafiken på landsbygden, vilket vi bl.a. föreslagit. Vi godtar föreslagen ram om 106,9 milj.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

I budgeten för 2014 har ramen ökat med 2,3 milj. kronor jämfört med tidigare förslaget på 728,7 milj. till 731 milj., vari ingår 3 milj. i syfte att höja lärarlönerna utöver avtal med 1 %. Vi instämmer i förslaget om en ökning av anslaget med 2,3 milj. såvida detta innebär en ökning av bemanningen i grundskolan, som S och MOD förslagit.

Utöver detta yrkar vi på ett ytterligare anslag med 6 milj. för att verkligen visa att vi på allvar vill höja statusen på lärarkåren inom kommunen. Lärarlönerna i Marks kommun ligger avsevärt lägre än genomsnittet både vid jämförelse med kommunerna i V.Götaland och i landet som helhet. Om vi verkligen på allvar menar att vi vill behålla kompetenta och duktiga lärare kvar i Marks skolor samt locka lärare utifrån att söka tjänster i kommunen kan vi inte nöja oss med ett mindre påslag än de 3 % utöver avtal, som vi yrkar. Jag vill också i detta sammanhang påpeka, att administrativa tjänster inom förvaltningen belönas med löner utöver genomsnittet i V.Götaland. Förslaget från alliansen ser jag närmast som ett hån snarare än en vilja att åtgärda missförhållandena. Med vårt förslag närmar man sig något lite övriga kommuner, men en hel del kvarstår.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden

Plan- och byggnadsnämnden

Samrehab

För dessa fyra förvaltningar yrkar vi ingen ändring av framlagt budgetförslag.

 

Socialnämnden

Den kraftiga försämringen av äldrevården kräver att medel avsätts för att till viss del återställa nedskärningar, som skett under de senaste åren och att man samtidigt inom förvaltningen fördelar om medel från hemtjänsten till finansiering av äldreboendet, som tyvärr blivit kraftigt eftersatt. Bl.a. bör nedskärningar av korttidsplatser och demensboende återställas. Som det nu är vårdas dementa gemensamt med icke dementa. Dementa är på vissa avdelningar i betydande majoritet, vilket innebär ett boende för ickedementa, som är oerhört deprimerande. Anställda på dessa avdelningar gör ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningar man fått. Vård av dementa kräver större personalinsatser än vad som tilldelats. Underbemanningen gör att man inte kan ägna tid åt att stimulera och ge de boende en meningsfull tillvaro. Nedskärningarna av platser i äldreboendet har medfört att än fler gamla tvångsvårdas i sina hem. Många av dessa är i behov av en omvårdnad, som tyvärr inte kan klaras av med hemtjänst. Möjligheterna att få ett boende inom äldrevården är starkt begränsad på grund av platsbrist.

Märkas skall att Marks Kommun satsar 5 % mindre av sin budget än jämförbara kommuner och landet i sin helhet. Det är faktiskt bedrövligt att en kommun, som de fyra senaste åren redovisar totalt 150 milj. i vinst fört en skandalöst tuff politik mot våra äldre och den personal, som arbetar inom vården. Lägg därtill att många bland vårdpersonalen tycker att kommunikationen mellan förvaltningsledning och personalen är bristfällig och att genomgripande förändringar sker utan deras hörande.

Att Marks Kommun fått betala ett skadestånd till en fackförening för bristande kommunikation är bevis för vad detta.

Så det lilla påslag på 6 milj. vi yrkar är bara en mindre del av det behov, som är nödvändigt på grund av rådande situation. Beloppet skall i sin helhet tillföras äldreboendet och där behovet är påkallat en större personaltäthet.

 

Teknik- och Servicenämnden

I enlighet med vad vi i vår budget föreslagit har nämnden tillförts 1 milj. utöver alliansens ursprungliga förslag. Tillskottet förutsätter vi fördelas mellan parkförvaltningen och vägunderhåll.

 

Valnämnden

Ingen ändring

 

Överförmyndarnämnden

Till nämnden anslås 2,2 milj. för 2014

 

Övrigt

För finansiering av våra förslag föreslår vi, att till kommunstyrelsens reserver avsätts 4,2 milj. mot föreslagna 6,0 milj. samt att medel för disposition av överskott från tidigare år budgeteras till 2,9 milj.

 

Kommunens finansiella mål

Kommunalskatten föreslås oförändrad

Enligt SKL skall kommunernas målsättning vara ett överskott på 1% på en fyraårsperiod. Vårt budgetförslag inkräktar inte på den målsättningen. Kommunens överskott 2012 och 2013 var betydande vilket innebär, att inga svårigheter kan uppstå att finna en sådan period med ett överskott på 1% av intäkterna. Målet för 2014 är att få en balanserad budget, vilket krävs enligt KL. Detta krav förväntas luckras upp så att kommunernas handlingsutrymme i detta avseende blir större. I alla fall är det ett faktum, att framstående ekonomer hos SNS (Studieförbundet Näringsliv och samhälle) finner det anmärkningsvärt, att det kommunala budgetbalanskravet gör att kommunerna skär ner i dåliga tider och uppmuntras att spendera i goda tider, när de helst borde göra tvärtom. Denna tankegång gör att vi för 2014 har fog för att minimera överskottet med hänsyn till rådande konjunktur samt de betydande överskott, som kommunen haft 2010-2013 på totalt c:a 150 miljoner. Dessutom beräknas åren 2015-2017 ge ett överskott på totalt 64,1 miljoner.

(2013-11-21)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *