Vår politik

Partiets grundvärdering är alla människors lika värde.
 Detta är grunden till varför vi skall ha demokrati.

Demokrati är ingen självklarhet och dess tillstånd måste alltid ifrågasättas för att den inte skall urholkas. Demokrati bygger på allas delaktighet, på kunskap och öppenhet. I dagens Sverige ser vi en utveckling med färre och färre politiskt aktiva. Kontaktytorna mellan medborgarna och politikerna minskar för varje dag. Inget av dagens etablerade partier har lyckats vända den trenden, vi ser inte ens någon vilja att arbeta i den riktningen. Därför tror vi att MOD behövs.

MOD arbetar bara i Marks kommun och kommer att verka för:

 • Att kommunfullmäktige ska bli kommunens högsta beslutande organ även i praktiken. Där skall diskussionen föras offentligt. Där skall besluten fattas och inte bakom stängda dörrar i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott eller internt  inom partigrupperna.
 • Att en öppen diskussion bland en mångfald av politiker och medborgare skall leda till en kreativ process som finner de bästa lösningarna för kommunens invånare.
 • Att blockpolitiken försvinner. Den tillför inget gott, särskilt inte i den kommunalpolitiska verkligheten som oftast består av konkreta frågor som inte löses med hjälp av ideologiska partiböcker anpassade till rikspolitiken. Därför väljer vi inte röd eller blå sida vare sig före eller efter valet. Varje fråga skall diskuteras specifikt utifrån sina förutsättningar.
 • Att MOD inte har någon partipiska där vi måste rösta gemensamt. Däremot måste vi vara ärliga och argumentera för våra åsikter i fullmäktige, såväl som nämnder men framför allt gentemot våra väljare.
 • Att människor skall känna delaktighet och våga visa och ge sitt engagemang. För detta behövs närhet. Därför kommer vi att arbeta för att stödja våra byalag och arbeta för en utveckling mot mera decentraliserat styre.
 • Att det politiska ansvaret och makten återtas av de folkvalda. Tjänstemännen på våra förvaltningar skall så som namnet antyder tjäna medborgarna och genomföra de beslut som efter noggrann beredning och diskussion har fattats av väljarnas ombud, det vill säga politikerna.
 • Att alla ärenden behandlas allsidigt, noggrant och med öppenhet. Kommunala beslut får aldrig vara självändamål utan skall alltid syfta till att underlätta medborgarnas tillvaro.
 • Att politikerna inte bakbinds av gyllene löften som kan bli svåra att genomföra. Ekonomin avgör alltid vad som är möjligt att göra och dessa förutsättningar förändras hela tiden.

Vi använder oss av följande VÄGVISARE för att handskas med den konkreta politiken:

 • Närhet behövs för att politiken skall fyllas med människor. Närhet behövs också för att den kommunala servicen skall komma så många som möjligt till godo.
 • Helhet. Kommunen som en familj. Man kan inte ta beslut i en nämnd utan att   reflektera över hur det påverkar andra sektorer.
 • Långsiktighet. Vi kan inte spara idag om notan blir mångdubbelt dyr imorgon.
 • Ansvar. Vi har en gemensam ekonomi, och pengarna räcker inte till allt. Det behövs diskussion om hur vi prioriterar.
 • Lyhördhet. Hur berörs berörda människor? Vad tycker de?
 • Humanism. Hänsyn skall alltid tas till de mest behövande.

Barnomsorg

Föräldrar bör ha möjligheten att själva välja hur de vill att deras barn ska tillbringa sina första år. Den som vill stanna hemma med sitt barn istället för att låta det gå i förskola ska genom vårdnadsbidrag ha möjlighet att göra detta.

Vi tycker också att den öppna förskolan är en viktig tillgång för de som inte går i förskola och vill verka för en återuppbyggnad av denna.

Arbete

Arbetsmarknad och arbetslöshet hanteras av Arbetsförmedlingen som är en statlig myndighet. Arbetsförmedlingen samarbetar med kommunen, men vi skulle vilja se ett utökat samarbete som präglas av nytänkande och kreativitet.

Det är framför allt två grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – ungdomar och invandrare. Deras arbetssituation är snarlika, då de ofta saknar formell utbildning (eller utbildning som är efterfrågad i Sverige) samt saknar referenser från tidigare arbetsgivare.

Vi vill se ett ökat samarbete mellan arbetsförmedlingen, kommunen (Barn- och utbildningsförvaltningen) och det lokala näringslivet. Det finns en generell brist på praktik- och lärlingsplatser och vi vill delvis återgå till ett system där lärlingssystemet kan ersätta utbildning för de ungdomar (och vuxna) som helt enkelt inte har lust, ork, förutsättningar, tid eller pengar att studera. I dagens samhälle är detta endast möjligt om offentlig och privat sektor har ett tätt, ömsesidigt och effektivt samarbete.

Infrastruktur

Vi vill se en utbyggnad av väg 156 för att göra pendling till Göteborg snabbare och säkrare. Vårt mål är att väg 156 blir trefilig hela vägen till Riksväg 40. Detta är inte bara en service och säkerhet för kommunens invånare, utan också ett sätt att göra Mark mer attraktivt och lättillgängligt för omvärlden.

Vi vill att lokaltrafiken utvecklas så att det blir lättare för kommunens invånare att ta sig till centralorterna vid olika tidpunkter på dygnet. Lokaltrafiken bör utvecklas i samstämmighet med olika typer av fritidsaktiviteter såsom föreningsliv och nöjen.

Vi vill att färdtjänsten i Mark ska bedrivas inom Mark. Färdtjänsten bör ha en växel som finns i kommunen som som hanteras av människor som känner till kommunen, precis som den bör ha lokala chaufförer som hittar rätt. Vi vill säga upp avtalet med Västtrafik och istället ha en upphandling av färdtjänsten som premierar närhet och lokalkännedom.

Integration

Vi är positiva till invandring där integrationen fungerar bra. Tyvärr har Sverige en integrationspolitik som innebär att många flyktingar och andra invandrare snabbt hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende, vilket varken är positivt för dem själva eller för landet som helhet. Svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och i den sociala gemenskapen gör att Sverige håller på att utvecklas till ett land med starkt segregerade områden. Vi vill att man på såväl statlig som kommunal nivå arbetar mer för att påskynda en positiv integration där nya svenskar snabbt kan bli en del av svenskt arbetsliv och samhällelig gemenskap.

Vi tycker det är viktigt att de asylboenden och kommunplatser som finns och etableras i Mark har god kvalitet så att de nyanlända snabbt, med samordning av olika myndigheter, kommer in i det lokala samhället.

Vi anser vidare att arbete är den bästa, snabbaste och mest effektiva vägen in i ett nytt samhälle och en ny kultur och vill därför att Marks kommun ska ha ett effektivt samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet för att säkerställa sysselsättning för nyanlända.

Jämställdhet

Vi är för formell jämställdhet, vilket innebär att män och kvinnor i lag har samma friheter, rättigheter och möjligheter. I Sverige har vi formell jämställdhet, vilket är mycket tack vare den kvinnorörelse som svepte över västvärlden under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Vi är däremot skeptiska till politisk inblandning i den reella jämställdheten, vilken handlar om hur jämställda män och kvinnor är i realiteten, i verkligheten. Det finns stora individuella skillnader mellan olika män och olika kvinnor, så det vore fördomsfullt att generalisera. Det finns områden där kvinnor som grupp är privilegierade likväl som det finns områden där män som grupp är privilegierade, så det vore nedlåtande att säga att endera könet är överordnat det andra. Vi tror att män och kvinnor kan leva med samma friheter, rättigheter och möjligheter, harmoniskt sida vid sida, utan inblandning från stat eller genuspedagoger.

Kommunal förvaltning

Kommunens olika förvaltningar är medborgarnas tjänare som ska genomföra de beslut som efter noggrann beredning och diskussion har fattats av väljarnas ombud, politikerna. Respektive förvaltning ska skaffa sig en sådan kompetens att aktuella ärenden kan beredas utan fördyrande konsulter. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska som namnet antyder vara ett beredningsorgan. Beslutsfattandet måste tillbaka till kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet.

Kommunal service

Mark ska ha en organisation för kommunal service som klarar av de verksamheter som ingår i ett normalt samhälleligt ansvarstagande. Det är viktigt att verksamheter och kostnader kan överblickas och kontrolleras av ansvariga politiker.

Kultur och fritid

Bibliotek har i alla tider varit till nytta och nöje för människorna. Denna resurs ska vi bevara. Biblioteket i Kunskapens Hus bör göras tillgängligt för allmänheten utom skoltid. Det är viktigt att kommunalt stöd till olika fritidsverksamheter inte bara kommer centralorten till del.

Vi vill att kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv för alla åldrar. Därför vill vi se ett aktivitetshus med ett stort och varierat utbud för alla åldrar mitt i Kinna centrum. Då Marks kommun saknar underlag för ett brett fritidsutbud på samtliga orter är det samtidigt viktigt att säkerställa att lokaltrafikens nätverk och tidtabeller gör det möjligt för invånare i andra delar av kommunen att nyttja fritidsutbudet i Kinna. Vi föreslår att den byggnad som idag används av Marks Bostads AB görs om till ett aktivitetshus.

Kommunen bör vidare stödja speciella kulturyttringar, som vi på landsorten inte annars kommer i åtnyttjande av, såsom Kulturhusets (fd Skene Folkets Hus) satsning på operaföreställningar från världens och Sveriges främsta scener.

Vi vill också uppmuntra olika privata initiativ och evenemang som skapar mer liv i såväl centralorterna som på landsbygden.

Miljö

Vi vill värna den lokala naturen och miljön. Vindkraft ska endast byggas ut där störningarna är minimala för omgivningen. Möjligheten att bo eller etablera företag utanför centralorterna bör gynnas.

Näringsliv

Ett mångsidigt och livskraftigt näringsliv är nödvändigt för en attraktiv kommun. Det ska vara enkelt och attraktivt för nya företag att etablera sig. Kontakterna mellan kommunen och näringslivet kan förbättras, liksom handläggningstiderna för olika ärenden. Vi vill också verka för att bevara och uppmuntra detaljhandel på landsbygden.

Vi tror att kommunen måste göra mer för att utveckla handeln i centralorterna. Människor handlar mer i lokala affärer när det är attraktivt att handla på hemmaplan. Man kan göra det attraktivt att handla på hemmaplan genom konkurrenskraftiga priser och utbud, men också göra det mer attraktivt genom att skapa trivsamma miljöer. Kinna centrum har fått ny stenbeläggning, men mysfaktorn uteblev och därför också besöksunderlaget. Centrala lokaler står tomma på grund av höga hyror och vi tror att Marks kommun kan göra mer för att styra hur handeln i centrum utvecklas.

Skatter

Vi är emot resursslöseri och vill vara rädda om skattebetalarnas pengar.

Vi vill inte se några skattehöjningar, utan tror att det redan med dagens skattesats finns möjlighet att höja kvaliteten och utbudet i kommunens verksamheter. Vi vill att skattebetalarnas pengar ska satsas på kärnverksamheter som skola, barnomsorg, äldrevård, socialtjänst och fritid. Vi vill inte att pengar ska användas ansvarslöst vid anlitande av konsulttjänster, marknadsföringsinsatser, fortbildning, resor, etc. Vi ställer oss också skeptiska till tendensen att förvaltningar förbrukar sina anslag på onödiga saker för att säkerställa en fortsatt generös budget. Vi tycker att partistödet till de kommunala partierna är onödigt högt och vi är emot kostsamma omorganisationer som inte har någon reell effekt. Administrationen inom kommunen bör ses över och göras mer kostnadseffektiv och vi tycker att det räcker med ett kommunalråd. Precis som de flesta vill vi locka fler människor till Mark, men vi tror inte att detta uppnås genom dyra och klumpiga marknadsföringsansatser, såsom byte av logotyper. Inte heller tycker vi att man ska lägga större summor på olika ”projekt” som är mer eller mindre dåligt genomtänkta och som sällan har någon varaktig effekt. Upphandlingar av tjänster bör bli mer professionella för att hålla kostnader nere samtidigt som man kan gynna det lokala näringslivet. Vi anser att det finns mycket pengar att spara på att tillämpa sund sparsamhet.

För att vi ska kunna utveckla kvaliteten på verksamheterna i vår kommun krävs det att alla som är verksamma i de olika förvaltningarna tar ett gemensamt ansvar för vår gemensamma ekonomi. Detta är något som vi vill verka för.

Skola och utbildning

Vi vill värna lokala skolenheter när det gäller förskola och lågstadium. Närhet mellan hemmet och skolan är avgörande för tryggheten för de mindre barnen. Dagens krav på yrkesbehörighet, kvalitet och resultat försvårar situationen för de små, lokala skolorna som inte alltid klarar av att passa in i det strama regelverket. Vi vill ha en flexibel inställning till småskolorna och ge dem en möjlighet att visa att de kan svara mot dagens kvalitetskrav på ett tillfredsställande sätt.

Skolan ska ge eleverna en god grund inför framtiden. I lågstadiet ska alla elever ha fått sådan läs- och skrivförmåga att de klarar av normal studietakt i fortsättningen.

Gymnasieskolan ska erbjuda ett urval av program som ger eleverna breda valmöjligheter till vidare studier. Vi vill också att kommunen i samarbete med näringslivet ska erbjuda lärlingsplatser till elever som är skoltrötta eller saknar studiemotivation.

De senaste PISA-undersökningarna visar hur svenska skolelevers resultat försämras på alla områden. Vi vill komma tillrätta med problemen genom att skapa en skola som präglas av omsorg, ordning och reda. Elevers rättigheter måste åtföljas av skyldigheter och vi vill att det ska finnas påföljder för skolk och dåligt uppförande. Vi vill också höja lärares status och lön för att locka fler duktiga personer till yrket.

IT är en viktig del av dagens samhälle och det är nödvändigt att alla barn får möjlighet att arbeta med dator och andra digitala medier i skolan. Vi är dock skeptiska till att elever i grundskolan ska få en egen dator eller surfplatta, då vi tror att det finns en risk att tekniken missbrukas i lärandesituationen samt att det kan hindra en positiv utveckling av barns sociala och motoriska utveckling under rast och fritid.

Vi vill uppmuntra olika initiativ som kan utveckla Kulturskolan och Marks Gymnasieskola, såsom profilering inom orientering. Det är den här typen av verksamhet som sätter Mark på kartan.

Social verksamhet

Socialtjänsten ska i samverkan med skolan tidigt gå in med åtgärder för att begränsa och avhjälpa uppkommande problem. Snabba och professionella insatser innebär stora besparingar och gynnar hela samhället. Kommunens lagliga skyldigheter mot äldre ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Vård

Vi vill att Skene Lasarett ska återgå till att vara en självständig enhet fristående från SÄS i Borås. Vi anser att det finns underlag för att utöka akutmottagningen och att ta samtliga vårdavdelningar i bruk. Lasarettet bör fortfarande drivas av landstinget, men i förlängningen vill vi att landstingen avskaffas och att all offentlig vård istället bedrivs i kommunal regi.

Äldreomsorg

Samhället får inte överge sina gamla och sjuka när ekonomin blir ansträngd. En värdig vård med tonvikt på individernas behov ska vara självklar. Idag är det svårt att få plats på kommunens äldreboenden och många äldre är tvungna att bo kvar hemma, trots att de inte har den ork och hälsa som krävs. Vi vill prioritera en ökad tillgång på äldreboenden och tror att en del resurser kan frigöras när behovet av hemtjänst minskar. Personal som arbetar med denna viktiga verksamhet ska stöttas och uppmuntras. Vi vill ha en återgång till en fungerande färdtjänst genom att avsluta samarbetet med Västtrafik för en lokal dirigering.